9 Rebiülevvel 1442
26 Ekim 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Bu dünya hayatı, aldatıcı bir hayattan ibarettir. Kendisinden geçici bir zaman istifâde edilir. Daha sonra yok olmaya yüz tutar ve sahibinin vefatıyla elinden çıkar. Ahiret ise şüphe yok ki, ebedî bir karargâhtır. Onun yokluğa mahkum olması söz konusu olamaz, oradan başka bir âleme intikâl de düşünülemez.
(Mü’min, 40/39)
Hadîs-i Şeriflerden
Nefsim elinde olan Ellah’a yemin ederim ki, siz hiç günah işlememiş olsanız, Ellah sizi giderir, yok eder de, günah işleyip tevbe eden bir kavim getirir/yaratır. Onlar Ellah’a istiğfâr ederler, Ellah’tan af dilerler. O da onları affederdi.
(Müslim, Tevbe 2)
Dualardan
Cenab-ı Hak, bizi ve sizi tarîk-ı Hak'ta hizmet-i Kur'aniyede sebat ve metaneti versin, âmîn.
(Barla Lahikası)
Vecîze
Basar masnuatı görüp de, basiret Sâni'i görmezse çok garib ve pek çirkin düşer.
Mesnevî-i Nuriye

VA’D-İ İLÂHİ OLAN CENNET

16.10.2020

#CumaDersi 

 

Cenâb-ı Hak, bütün semâvî fermânlarda, başta Kur’ân olmak üzere Tevrât, İncil, Zebur ve suhuflarda evâmir-i İlâhiyye’ye itâat ve nevâhî-i İlâhiyyeden ictinâb eden mü’min kullarına ebedî saâdet diyârı olan Cennet’i va’detmiştir.

Hem bütün enbiyâ, sıddîkîn ve evliyâ tevâtürle O Zât-ı Akdes’in sıdkına ve hakkâniyetine, ilim ve kudretine şehâdet etmiştir.

Hem kâinâttaki umûm mevcûdât, O Zât-ı Akdes’in hadsiz kudret ve nihâyetsiz ilim sâhibi olduğuna delâlet etmektedir.

Şimdi hiç mümkün müdür ki; tekvînen bütün kâinât, teklîfen bütün enbiyâ, sıddîkîn ve evliyâ, sıdkına ve hakkâniyetine, ilim ve kudretine şehâdet ettiği Âlim-i Mutlak ve Kâdir-i Mutlak olan şu masnûâtın Sanii, va’dini yerine getirmemekle hem kendisini, hem bütün o hakîkî dostlarını tekzîb etsin. Hem kâinâttaki hadsiz tekvînî şâhidleri reddetsin. Hem de acz ve cehlini izhâr etsin. Hâşâ yüz bin def’a hâşâ! Elbette O Zât-ı Alîm-i Kadîr, va’dini yerine getirecek, ehl-i îmân ve tâati Cennet’e idhâl edecektir.

Evet, semâvî kitâbları inzâl, peygamberleri irsâl buyuran ve zerreden Arş’a kadar umûm mevcûdâtı sıdk ve hakkâniyetine, ilim ve kudretine şâhid gösteren bir Alîm-i Kadîr, îmân ve ibâdet mukâbilinde Cennet’i ve saâdet-i ebediyyeyi ehl-i îmâna va’d etmekle o hâs ibâdına nihâyetsiz bir müjde vermiştir. Elbette böyle bir müjdeye nâil olmak, ehl-i îmân için son derece saâdet-âverdir ve mühimdir.

Hem bu va’di yerine getirmek, sadece ehl-i îmân için değil; her şey için gâyet ehemmiyyetlidir. Zîrâ bu ifa-yı va’d ile her şey yokluktan ve abesiyyetten kurtulur.

Hem bu ifa-yı va’d, kendisine de lâzımdır. Yani bin bir isim ve sıfâtı için de lâzımdır. Zîrâ O Zât-ı Akdes’in esmâ ve sıfâtı bâkî olduğundan, o esmâya mazhar olan âyînelerin de bâkî kalması lâzımdır ki, o esmâ bâkî bir sûrette tezâhür etsin.

Hem Ellâhu Teâlâ, Cennet ve saâdet-i ebediyye va’dini yerine getirmezse, hâşâ O Zât-ı Zülcelâl’in âciz ve câhil olması lâzım gelir. Zîrâ hulfu’l-va’d iki şeyden kaynaklanır. Ya hulfu’l-va’dda bulunan Zât âcizdir. Bundan dolayı va’dini yerine getiremez. Ya da câhildir. Sözünde durmanın ehemmiyyetini derk edemez. Cenâb-ı Hak ise kâinâttaki masnûâtıyla nihâyetsiz ilim ve kudret sâhibi olduğunu bi’l-fiil gösterdiğinden elbette hulfu’l-va’de sebeb olan acz ve cehlden münezzehtir. O hâlde va’d ve vaîdini elbette yerine getirecektir.

Hem bu ifa-yı va’d, Saltanat-ı Rubûbiyyetine de pek çok lâzımdır. Zîrâ Saltanat-ı Rubûbiyyet, itâat edenlere mükâfât; isyân edenlere de mücâzât etmek iktizâ eder. Eğer itâat edenlere mükâfât, isyân edenlere mücâzâtı bulunmazsa saltanatı sukût eder.

Elbette O Zât-ı Zülcelâl, va’dini yerine getirecek, saâdet-i ebediyye kapısını açacak, ehl-i îmân ve tâati Cennet’e idhâl edecektir.

Ehl-i îmân ve tâat, Ellâhu Teâlâ’nın semâvî kitâblar ve peygamberler lisânıyla va’dettiği Cennet’i her dâim Ellâh’tan duâ ve niyâz ile istemişler. Ellâhu Teâlâ da onların bu duâlarına cevâb verdiğini, bu niyâzlarını kabûl ettiğini müjdelemiştir. Nitekim Âl-i İmrân Sûresi’nde bu hakîkatten şöyle bahsedilir:

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْم۪يعَادَ

“(Ey Rabbimiz! Peygamberlerine karşı) onların lisâniyle, vâsıtasıyla (bizlere) biz âciz kullarına lütfen (va'd ettiklerini) lütuf ve rahmetini, Cennet ve cemâlini (bizlere ihsân buyur. Ve bizleri kıyâmet gününde rezîl ve rüsvây etme. Şübhe yok ki Sen, va'd buyurduğundan dönmezsin.) Mü’min kullarına sevâb vereceğine, duâ ve niyâzda bulunanların istirhâmlarını kabûl buyuracağına, onlara Cennet’i vereceğine dâir olan va’dinde, müjdende hâşâ cayma söz konusu olamaz. Artık biz kullarını da îmân ve itâat dâiresinde sâbit kıl, bu duâ ve niyâzımızı kabûl buyur.”[1]

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنّ۪ي لَٓا اُض۪يعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰىۚ

“Bunun üzerine Rableri, onların duâlarını kabûl buyurdu ve dedi ki: Ben, erkek olsun, kadın olsun sizden amel eden hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım.”[2][3]

 


[1] Âl-i İmrân,3: 194

[2] Âl-i İmrân,3: 195

[3] Semendel Yayınlarından “Dâr-ı Saâdet Cennet” adlı eserden alınmıştır.

 

Bu yazi 685 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.013 sn.
↑ Yukarı