tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Yemin olsun ki; içlerinden, kendilerine Ellah'ın âyetlerini okuyan, onları batıl inançlardan ve kötülüklerden temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti (Kur’an ve sünneti) öğreten bir Peygamber göndermekle Ellahu Teâlâ mü'minlere lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar, bundan evvel apaçık bir dalâlet içinde idiler.
(Al-i İmran, 3/164)
Hadîs-i Şeriflerden
Ellah, kendisinden korkan, gönlü zengin, kendi halinde, işiyle gücüyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.
(Müslim, Zühd 11)
Dualardan
Ey âsîlere rahmeyleyen Rabbimiz! Bizlere merhamet buyur.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Rububiyet-i âmme, ubudiyet-i külliye ister. Bu da zülcenaheyn resullerin vahdet-i İlahiyeyi halka ilân etmeleri ile mümkün olur.
Mesnevî-i Nuriye
 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Soru-Cevap
 • بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

  Evvelâ: Bizleri hakáik-ı Kur’âniyye ile meşgúl eden, ona áid îzáh ve tefsîrlerle, i‘câz ve nüktelerle, usûl ve üslûblarla o hazîne-i ezeliyye-i ma‘neviyyenin cevâhirini -denizden bir katre misâli- ortaya koymak husúsunda muvaffak eden Rahmân-ı Zü’l-Cemâl’e hadsiz şükürler olsun. Kur’ân ve Sünnet vâsıtasıyla, tevhîd ve haşir gibi en yüksek hakíkatleri bizlere ta‘lîm buyuran Resûl-i Ekrem (asm)’a ve onun âl ve ashâbına da nihâyetsiz salât u selâm olsun.

  Sâniyen: Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, “Şuá‘lar” adlı eserinde, “Belki, inşâelláh, ‘Risâle-i Nûr’un bir şâkirdi, Sûre-i Rahmân’ı tefsîr edip bu mes’eleyi de halleder”[1] buyurarak, bu sûre-i celîle husúsunda ileride bir tefsîr yazılacağını müjdelemiştir. Te’lîf edilen bu eserin, Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri’nin müjdelediği tefsîrin bir ferdi, bir mâsadakı, bir nümûnesi ve bir misâli olmasını rahmet-i İlâhiyyeden temennî ve niyâz ederiz.

  İşte bu eser, o mev‘úd ve mübeşşer olan eserin bir mâsadakı olmak niyyetiyle kaleme alınmıştır.

  Sâlisen: Bu sûre tefsîr edilirken şöyle bir metod ta‘kíb edilmiştir:

  1. Âyet-i kerîmelerin meâli.

  2. Önceki âyetlerle olan irtibâtı.

  3. Lügavî ma‘nâları ve tahlîlleri.

  4. Tefsîri.


 • بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

  • Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri'nin ileride bir Nûr Talebesinin Rahmân Sûresi'nin tefsîri ile ilgili mev'ûd ve mübeşşer önemli bir ihbârı 11
  • İnsânın saâdet-i dünyeviyye ve uhreviyyesi Sûre-i Rahmân'da nasıl îzâh edilmiştir? 13
  • Kur'ân'ın tefsîrine âid ba'zı usûl ve üslûbların beyân edildiği Mukaddime" 17
  • Felsefe ve İsrâiliyyâtın tefsîr kitâblarına girmesi ne gibi zararlara yol açtı? 18
  • Bir kısım papazların istidrâclarına ehl-i kelâm ve tasavvuf nasıl karşı koydu? 18
  • Tarîkat ve kelâmın yetersiz kaldığı bir noktada Risâle-i Nûr bu boşluğu nasıl doldurdu? 20
  • Tekvînî ve teklîfî kânûnlarla ilgili esâlîb-i Kur'âniyye 20
  • Âlemdeki eser ve fiillerin 7 sıfât-ı zâtiyye ve 6 sıfât-ı selbiyye sâhibini göstermesi 26
  • "Ellâh" ve "Rahmân" isimleri Ellâh'tan başkasına niçin ıtlak olunamaz? 26
  • Âyât-ı beyyinat, insânı ne cihetle fen ilimlerini öğrenmeye teşvîk ve terğîb eder? 31
  • Kur'ân'da geçen cümle evâmir ve nevâhînin hepsi nasıl şükürde dâhıldir? 34
  • Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân, bütün âyâtıyla tılsım-ı kâinâtı nasıl hall ve keşfeder? 39
  • Kur'ân, mevcûdâttaki acz, fakr, şükür ve şevk-ı mutlak dersini nasıl veriyor? 42
  • Kur'ân'ın mâzî, istikbâl ve bir kısım hakâika dâîr ihbârât-ı gaybiyyesi 45
  • Kur'ân'ın 4 temel unsuru: Tevhîd, Haşir, Nübüvvet, Adâlet ve İbâdet 48
  • Vücûd ve vahdet-i İlâhiyyeyi isbât eden delîl-i ihtirâ', inâyet ve temânu' nedir? 51
  • Kur'ân'da hakîkatın, şerîatın bir cüz'ü ve onun hâdimi olduğunun bildirilmesi 53
  • Kur'ân'ın esmâ içinde ef'âli, ef'âl içinde esmâyı göstermesi 56
  • Kur'ân, irsâl-i rusül ve inzâl-i kütüb rükünlerini nasıl ders verir? 57
  • Kur'ân'da sebeb-i nüzûlün husûsıyyeti, hükmün umûmiyyetine niçin mâni' değildir? 62
  • Kur'ân'daki hıtâblara -bazı istisnâlarla- nasıl bütün ümmet dâhıldir? 63
  • Kur'ân'daki kıssalar hikâye olmayıp nasıl birer küllî kânûnun ucudur? 63
  • Kur'ân'ın küllî tasarrufât-ı Rabbâniyyeden cüz'iyyâta intikâlinin sırrı nedir? 64
  • Kur'ân'da mevcûdâtın, bâhusûs insânın acz ve fakrının nazara verilmesinin sırrı nedir? 65
  • Kur'ân'ın ülfet perdesini yırtarak insânı gaflet uykusundan uyandırması 66
  • Kur'ân-ı Hakîm'in ba'zı kelimeleri mutlak bırakarak ma'nâyı umûmî ve küllî kılması 67
  • Kur'ân'daki temsiller, nasıl küllî birer kânûnun ucu hükmündedir? 70
  • Rahmân Sûresi'nde bir âyet 31 kere tekerrür ettiği hâlde niçin tekrâr değildir? 78
  • Sûrelerin "Mekkî" veya "Medenî" olmasında kıstas nedir? 83
  • Rahmân (veyâ Arûsü'l-Kur'ân) Sûresi'nin sebeb-i nüzûlü nedir? 84
  • Sûrenin bir önceki sûre (Kamer Sûresi) ile olan münâsebeti nedir? 85
  • Sûrenin bir sonraki sûre (Vâkıa Sûresi) ile olan münâsebeti nedir? 87
  • Rahmân ismi neden lafza-i celâlden sonra gelen bir ism-i hastır? 90
  • "Rahmân ismi dünyâya, Rahîm ismi âhirete bakar" sözünün ma'nâsı nedir? 91
  • "Ta'lîm-i Kur'ân" nasıl bir ni'mettir ki, sûre onunla başlıyor? 97
  • İnsânın "nisyân"la alâkası nedir? Nisyân, insân için nasıl bir ni'mettir? 110
  • "Ellâh, insânı Rahmân sûretinde yarattı." ne demektir? 111
  • Ta'lîm-i Kur'ân'ın halk-ı insândan evvel zikredilmesinin hikmeti nedir?" 127
  • "Sen olmasaydın kâinâtı yaratmazdım" hadîs-i kudsîsindeki "ك" zamirinin inceliği 128
  • Kur'ân âyetlerinin "muhkem" ve "müteşâbih" olarak iki kısma ayrılması 131
  • Kur'ân'ın ma'nâsının iyice anlaşılması için devlet-i İslâmiyye neler yapmalıdır? 138
  • Abbâsî ve Osmanlı Devletleri'nin yıkılış sebebleri nedir? 143
  • Sobamız ve lambamız olan Güneş'in ışığı ve harâreti nereden geliyor? 165
  • Havâ, nûr, su ve toprak unsurları hangi tasarruf-i İlâhiyyeye arş olmuşlardır? 187
  • Niçin beşer, beşer için kânûn koyamaz? Koyarsa ne olur? 208
  • Rahmân Sûresi'nin 29. ayeti Yahûdîlerin bâtıl bir inancını nasıl reddetmektedir? 446
  • Duâ nedir ve kaç çeşit duâ vardır? 447
  • Mevcûdât baş döndürücü bir şekilde niçin tavırdan tavıra giriyor? 453
  • Dünyâ, hangi cihetlerle Cennet ve Cehennem'in bir nümûnesidir? 466
  • Cinlerden peygamber gelmiş midir? 476
  • Mülk-i İlâhîden kaçıp kurtulamayan insân hangi cür'et ve cesâretle O'na isyân ediyor? 482
  • Âyet-i kerîmede cinlerin insânlardan önce zikredilmesinin sebebi nedir? 493
  • Âsî ve âciz ins ve cinni kıyâmetten önce ve sonra bekleyen tehlikeler nelerdir? 504
  • Pür-şer beşer, şirkten şükre girmezse ve Kur'ân'a tarzıyye vermezse ne olacak? 507
  • Haşirde cin, ins ve sâir mahlûkâtın hesâbının keyfiyyeti nasıldır? 518
  • Günâhkârlar mahşerde sekiz vecihle sîmâlarından nasıl tanınırlar? 524
  • Kıyâmet günü her bir a'zâya işlemiş olduğu günâha göre nasıl bir cezâ verilir? 525
  • Kur'ân'da geçen ahkâmın icrâ ve tatbîkına tarafdâr olmamanın hükmü nedir? 531
  • Nâr ve zemherîrden ibâret Cehennem hayâtından yürek yakan manzaralar... 534
  • Cehennem'in yedi tabakası kimler içindir? 537
  • Kâfir ve münâfıkların Cehennem ateşine karşı ülfet etmeleri ne demektir? 539
  • Cennetin 8 tabakası 551
  • Havf ile haşyet arasındaki fark nedir? 556
  • Lütuf ve kahrile terbiye etmek 558
  • İnsân ameliyle niçin Cennet'i elde edemez? 560
  • "iki Cennet" ta'bîrinin pek çok mâsadakından on ikisi 562
  • "Mâdem âlemde hîç bir şey yok olmaz. Öyle ise Cenâb-ı Hakk'ın haşirde hayvânlara;
  • 'Yok olun!' diye hıtâb etmesinin ma'nâsı nedir? 566
  • Cennet'teki meyve ve diğer yiyeceklerin cümlesine niçin "fâkihe" denilir? 593
  • Âhirette Cennet'in en çok ve en mütenevvi' lezzetleri niçin cismânîdir? 594
  • Dünyâda ihtiyâclarının peşinde koşan mü'minin Cennet'te rızkı nasıl ayağına gelir? 602
  • İnsân dünyâda elde edemediği ni'metlerin en a'lâsına Cennet'te nasıl nâil olacak? 609
  • Hûrîler ve dünyâdan gitme hanımlar mü'min erkekler için nasıl birer ni'mettir? 614
  • "Kara gözlü" ma'nâsında olan "hûrî"ler melek mi, yoksa kadın mı? 616
  • Cennet'te hûrîler mi daha güzeldir, yoksa dünyâdan giden kadınlar mı? 618
  • Cennet'te erkeklere 70.000 hûrî veriliyor. Peki, kadınlara ne verilecek? 620
  • Herkese îmân, amel ve takvâ mertebesine göre Cennetler verilmesi 649
  • Bir tek insân, bu kadar büyük bir Cennet'ten nasıl istifâde edebilir? 649
  • Cennet'te nice meyve varken bu surede nar ve hurmaya niçin dikkat çekildi? 669
  • Ehl-i Cennet'in yiyip içtiklerinin ter olup misk gibi vücûdlarından dışarı çıkması 670
  • Cennet'e âid ni'metlerin Kur'ân'da bahsedilmesinin hikmeti nedir? 671
  • Hayrât, ahlâkı güzel kadınlar; hisân, yüzleri güzel kadınlar 680
  • Bir kaç erkekle nikâhlanmış olan bir kadın, Cennet'te kiminle evlenecek? 680
  • Cennet'in saraylarının haymeler gibi kubbeli ve koni şeklinde olması 685
  • Cennet'teki her bir sarayın genişliği, eni ve yüksekliği ne kadardır? 686
 • Soru sorabilmek için üyelik girişi yapınız.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.254 sn. deSen
↑ Yukarı