tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Sanma ki; yaptıkları kötülüklerle sevinen ve yapmadıkları iyiliklerle övülmekten hoşlanan kimseler, azâbtan kurtulurlar. Onlar için elem verici bir azâb vardır.
(Al-i İmran, 3/188)
Hadîs-i Şeriflerden
Ellahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.
(Buhârî, Tevhîd 50)
Dualardan
Ey korkanlara ve Emân Ya Rab! diyenlere emân veren Rabbimiz! Bizlere de emân ver.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
İntizam vahdeti ve hâkimiyet infiradı iktiza eder.
Asâ-yı Mûsa
 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Soru-Cevap

 • بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

  REDDÜ`L-EVHAM SERİSİ BÜYÜK BOY TEK CİLT HALİNDE BASILDI

  Rahle Yayınları arasında yer alan beş kitaptan ibaret Reddü’l-Evham-1, 2, 3, 4, 5 serisi, büyük boy (17 x 24 cm) tek cilt haline getirildi. Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersî) imzasıyla neşredilen eser, 680 sayfaya ulaşıyor. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâatin inancı çerçevesinde Müslümânların i‘tikádlarını düzeltmek, gizli bir zındıka komitesinin fâsid te’vîllerine kapılmamalarını ve istikámeti muhâfaza etmelerini te’mîn etmek için ba‘zı Risâle-i Nûr eserlerinin şerh ve îzáhlarının yapıldığı kitap, yanlış anlamaların önüne geçiyor.

  Kitabın Takdim yazısında neden böyle bir eserin kaleme alındığı izah edildikten sonra şu ifadelere yer veriliyor:

  “İşte Bedîuzzamân (ra)’ı ve onun Kur’ânî da‘vâsını, belirttiğimiz asılsız iftirâlardan ve dünyâya hâkim olmak isteyen şer güçlerden kurtarmak; onu, asrın müceddidi olarak bildikleri ve eserlerini okudukları ve hattâ bu eserlerin okutulması için kendilerini vakfettikleri hâlde bu nev‘í saplantılar içinde kıvranan bir kısım Risâle-i Nûr okuyucularını uyandırmak; Kur’ân hesâbına nûrculuk da‘vâsında bulundukları hâlde hárice karşı Kur’ân’ın emri olan maddî cihâdı inkâr eden, semâvî dînle hîç bir ilgisi bulunmayan ve ibâhe mesleğinden ibâret olan muharref ve bâtıl Hıristiyanlığı İslâm gibi hak dîn olarak gören, ‘hóşgörü ve diyalog’ adı altında yapılan toplantılarla bu muharref dîn mensûblarının ehl-i necât olduklarını da‘vâ eden, ‘Muhammedü’r-Resûlulláh’ demeseler bile Yahûdî ve Hıristiyanların da Cennet’e gidebileceklerini ve onlara rahmet nazarıyla bakılabileceğini her fırsatta i‘lân eden, yeryüzünde küfre karşı cihâd eden Müslümânları terörist, Müslümânları acımasızca katledip ellerindeki tüm maddî imkânları gasbeden o cânî devletleri ise dîndâr, ádil ve haklı olarak kabûl edip gösteren aklını yitirmiş veyâ uyutulmuş bir kısım Müslümânları uyandırmak her mü’mine, husúsan dînin teblîğiyle mükellef olan her şahsa farzdır.”

  • "İslâmiyyetsiz bir İslâm"ı, "Risâle-i Nûr'suz bir Nûrculuk"u ve "aslından uzaklaşmış bir tarîkat"ı davâ edenlerin oyununu bozan bir TAKDİM 13
  • İslam diyârında ulemâ, halkın tekfîrine karşı niçin hassâsiyyet göstermişlerdir? 17
  • Risâle-i Nûr'u sathî bir nazarla okumanın zararlarını anlatan MUKADDİME 19
  • "Medenî" kim, "vahşî" kim? Medenîlere nasıl galebe çalınır? 35
  • Maddî cihâd kime karşı, ilmî ve ma'nevî cihâd kime karşı yapılır? 35
  • Düşmân İslâm toprağına girdiğinde Müslümanların ne yapması gerekir? 37
  • Cihâd niyeti taşımadan ölen bir kimsenin âhırette durumu nedir? 38
  • Halîfe-i Müslimînin her sene cihâd i'lân etmesinin hikmeti nedir? 39
  • Cumhûr-i fukahâya göre, hangi durumlarda cihâd farz-ı ayn olur? 40
  • Maddî cihâdın "ebediyyeti"nin Kitâb, sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sâbit olması 42
  • Üstâd 500 talebesini Hıristiyan Ruslarla savaşırken şehîd vermedi mi? 51
  • Dinde zorlama kimlere vardır, kimlere yoktur? 57
  • Üstâd, Avrupa hakkında niçin "mimsiz medeniyyet" ta'bîrini kullanıyor? 67
  • "İknâ'" nedir ve dâhilde ve hâricde iknâ nasıl olmalıdır?" 69
  • Asr-ı Saâdette kimlerlerle savaşılıp onlardan cizye alınmıştır? 73
  • Cihâd yalnız küffârın hücûm edip mukâtele ettiği zamâna mı mahsustur? 76
  • "İ'lâ-yi kelimetullâhın maddeten terakkîye mütevakkıf olması" ne demektir? 81
  • Müslümânlar kâfirlere karşı maddeten niçin mağlûb olmuşlardır? 82
  • O günkü üniversitelere rağmen Üstâd "Medresetü'z- Zehrâ"yı niçin açmak istedi? 84
  • Devletle milletin maddeten zengîn olmasının i'lâ-yi kelimetullâhta rolü nedir? 89
  • Gizli komite, parçaladığı Âlem-i İslâm'a ne şartla göstermelik bir hürriyet verdi? 120
  • Gizli komite, mensûh ba'zı âyetler ve tahrîfâtla ümmeti nasıl kandırıyor? 121
  • 22. Mektûb nâmındaki Uhuvvet Risâlesi'nin yazılış sebebi nedir? 129
  • Risâle-i Nûr'dan yaptığımız şerh ve îzâhlardan murâd ve maksadımız nedir? 136
  • Hz. Îsâ (as) âhirzamânda ne hikmete mebnî nüzûl edecek? 137
  • Ağaçlar ve taşlar, "Arkamda bir Yahûdî var" diye nasıl bağıracaklar? 145
  • Hz. Îsâ (as) âhirzamânda yeryüzüne nebî olarak mı, velî olarak mı inecek? 153
  • Beşer kendini nasıl "ilâh" i'lân ediyor ve onu kabûl edenler de nasıl "müşrik" oluyor? 155
  • Birinci karakolu Rusya olan Deccâliyyetin ikinci karakolu neresidir? 157
  • "Nasrâniyyet, ya intifâ veyâ" nasıl "ıstıfâ" edecektir? 158
  • Saîd Nursî (ra) "Müslümân Îsevîleri" ta'bîrini ne maksadla kullanmıştır? 159
  • "Îsevîlik" ile "Hıristiyanlık dîni" arasında nasıl bir nüans var? 163
  • "Müşterek Düşmân"la aramızdaki"Medâr-ı İttifâk ve İhtilâf Mes'eleler" nelerdir? 169
  • Yahûdîlerin dünyâya hükmeden gizli hükûmetinin mâhiyyeti nedir? 170
  • Fransız İhtilâli ile Hılâfetin yıkılmasında Yahûdîler nasıl bir rol oynadı? 172
  • Yahûdîler neden Üçüncü bir Dünyâ Savaşı koparmaya çalışıyor? 173
  • Yahûdî kumândânı "Bolis" (Pavlus) dîn-i Îsevîyi nasıl bozdu? 175
  • İmparator Konstantin, Hıristiyanlık dîninde hangi tahrîfâtları yaptı? 176
  • Gizli komite "medeniyet ve insân hakları"nı nasıl bir silah olarak kullandı? 177
  • Sultân Abdülhamid, Yahûdîlere yüz vermemesinin bedelini nasıl ödedi? 179
  • Gizli komite, komünistlerin yerine bugün "Evangelist"leri nasıl kullanıyor? 180
  • Deccâl ve Süfyân'lar İslâma karşı ne zamandan beri elele verdiler? 181
  • Zındıka Komitesi Bedîuzzamân'la niçin bu kadar yakından ilgilendi? 182
  • Bugünkü "hôşgörü ve diyalog" hareketinin İslâm'da yeri var mıdır? 191
  • Devletin yapması gereken Ehl-i Kitâbla ittifâkı ferdler niçin yapmamalıdır? 206
  • Gizli zındıka komitesinin âlem-i İslâma vurduğu ölümcül darbeler nelerdir? 207
  • Hıristiyan ve Yahûdîlerin de ehl-i Cennet olduklarını kim kime söylettiriyor? 219
  • "Ehl-i fetret" kimdir? Bu zamânda ehl-i fetret var mıdır? 225
  • "Lâ ilâhe illellâh" deyip "Muhammedü'r-Resûlullâh" demeyen ehl-i necât olabilir mi? 233
  • Kur'ân'ın ahkâmını tatbîk etmeden istirâhat-ı beşeriyye te'mîn edilebilir mi? 238
  • Bütün peygamberlerin şerîatlerinde mevcûd olan evâmir ve nevâhîden ba'zıları 239
  • Bugünkü Tevrât, İncîl ve Zebûr'a gerçek ma'nâda semâvî kitâb denilebilir mi? 240
  • Avrupa'nın tesbît ettiği insân haklarının Kur'ân nazarında yeri nedir? 244
  • Risâle-i Nûr, okuyucularına hangi cihetlerden kâfî ve vâfîdir? 263
  • Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretlerinin "iki kısım vâris"leri mi mevcûddur? 270
  • Hâslar, vârisler, erkân ve esâslar kimlerdir? Bunlara söylenen, başkalarını bağlar mı? 279
  • Hicrî 600 yılından i'tibâren ulemâ-i İslâm, fıkhî sâhada neden ictihâd yapmamıştır? 283
  • "Risâle-i Nûr'un hôcasının Risâle-i Nûr olması" ne demektir? 301
  • Üstâd eserlerinin şerh ve îzâh edilmesine neden gerek görmüştür? 315
  • "Mehdiyyet Cereyânı" nedir? 321
  • Cenâb-ı Hak, Hz. Mehdî ile Âlem-i İslâmın zulümâtını nasıl dağıtacak? 325
  • Süfyâniyyetin İslâm Âleminde üç büyük noktada meydana getirdiği tahrîbât nedir? 327
  • Osmânlı nasıl Avrupa'yı doğurdu? Avrupa nasıl bir İslâm devleti doğuracak? 330
  • Zındîklar, Müslümânların Âlem-i İslâm'la ilgilerini kesmek için ne oyunlar oynuyor? 340
  • Harbde ölçü tanımayan kâfirlere aynıyla mukâbele etmek hak mıdır? 347
  • İmân-küfür savaşında ehl-i dalâletin kullandığı en güçlü "silâh" nedir? 348
  • Kısa bir zamândaki küfre mukâbil ebediyyen Cehennem hapsi nasıl adâlet olur? 362
  • İmânla kabre girecek "Risâle-i Nûr şâkirdleri"nin vasıfları nelerdir? 383
  • "Hayr-ı kesîr için şerr-i kalîl" hangi şartlarda "kabûl edilir"? 401
  • Bedîuzzamân'ın Demokratlara tavsiye ettiği altı hayâtî ana madde nedir? 414
  • DP'lilere "geçici bir cemîle" olarak yazılan mektûbların hükmü hâlâ geçerli midir? 418
  • Kur'ân'ın hâkim olması için halkın %70'nin Müslümân olması şart mıdır? 418
  • Beşerin ahkâm-ı İlâhiyyeye karşı hürriyet ve seçim hakkı var mıdır? 420
  • Bedîuzzamân "kuvvet, kânûnda olmalı" derken neyi kasd etmiştir? 421
  • "Sağcılık", "solculuk" ve "orta" oyunu ile Müslümânlar nasıl aldatılıyor? 422
  • Üstâd niçin "Particilik sistemi ile dîne hizmet edilemez" diyor? 425
  • 2000'li yılların başındaki Âlem-i İslâm için büyük varta ve tehlike nedir? 427
  • Üstâdın ifâdelerinde "Dîn" ve "Millet" ne ma'nâda kullanılmıştır? 432
  • Üstâd Ocak 1923'de yazdığı mektûbda Meclis-i Meb'ûsân'dan neler istemişti? 441
  • "Şeâir-i İslâmiyye"nin en mühimleri nelerdir? 444
  • Particilik sisteminde adâletle muâmele etmek niçin mümkün değildir? 455
  • Niçin hukûk-ı ibâd, hukûkullâhı tazammun etmelidir? 463
  • Süfyân ve Deccâl'lerin ortak özellikleri nedir ve neden bu unvânları almışlardır? 466
  • Kitâb ve Sünnet etrâfında ittifâk etmeyen Müslümânların âkıbeti ne olacak? 506
  • Bugünün bir Müslümânı nasıl rahatça Hıristiyanlığa girebilecek hâle geldi? 509
  • Bombalı saldırılarda ma'sûm, kadın ve çocukların öldürülmesinin hükmü nedir? 539
  • Cihâd esnâsında muhâriblerden başka kimlerin öldürülmesi câizdir? 543
  • Cihâdda düşmâna karşı "mukâbele-i bi'l-misil kâide-i âdilânesi" nasıl tatbîk edilir? 548
  • Cihâdda mukâbele-i bi'l-misil nasıl yapılır? 563
  • Kısâs ve hudûd-i şer'ıyyelerde mukâbele-i bi'l-misil nasıl yapılır? 564
  • "Kısâs, haddler ve ta'zîr cezâları" nedir ve tatbîkı nasıldır? 568
  • Müslümânlar küffâr ile harb ederken diğer bir kâfir tâifeden yardım alabilir mi? 583
  • Üstâd Hazretlerinin dîn nâmına siyâseti terk etmesindeki ana unsur nedir? 587
  • Üstâd niçin, "Ammâ, maddî cihâdın muktezâsı şimdilik bizde değildir" diyor? 588
  • Bedîuzzamân niçin talebelerinin İkinci Cihân Harbine katılmalarını istemedi? 594
  • "Âlim" kime, "İlim" ve "Fen" neye denir? 599
  • Risâle-i Nûr vâsıtasıyla kırk dakîkada hakâik-ı îmâniyyeye çıkarken nelere dikkat lâzım? 612
  • Üstâd'ın mektûbunda geçen "dost, kardeş" ve "talebe" kime denir? 617
  • "Risâle-i Nûr Talebesi" olmanın şartları nedir? 624
  • Kaynağını Kur'ân ve Hadîsten almayan bir iş, bir fa'âliyyet "hak" olabilir mi? 635
  • Beşerî sistemlerde kalabalığın bir araya gelmesinden "icmâ-ı ümmet" hâsıl olur mu? 643
  • İctihâd nedir? Müctehid kime denir? Bu zamanda müctehid var mıdır? 645
  • İctihâdın câiz olup olmadığı konular nelerdir? 658
  • Etrafımızda olan biten her şeye "hüsn-i zanla" mı "me'mûruz"? 669
  • "Muhabbet fedâîleri" Ellâh'ın düşmânlarına "husûmet" etmeyecek mi? 677
 • Soru sorabilmek için üyelik girişi yapınız.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.107 sn. deSen
↑ Yukarı