tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(O kimseler ki imân etmişler,) yani Hazret-i Muhammed (asm)’a indirilen vahy-i İlahinin tümünü birden kalben tasdik edip dil ile ikrar etmişler (ve imanlarına bir zulmü) herhangi bir şirki (bulaştırmamışlardır. İşte) asıl (korkudan) ebedî azaba düşme endişesinden (emin olmak, onlara) halis imâna sahip olan zatlara (aittir.) Onların istikballeri güven içindedir. (Ve hidâyete ermiş olanlar da onlardır.)
(En’am, 6/82)
Hadîs-i Şeriflerden
Hiçbir Müslüman, hanımına karşı kin besleyip buğz etmesin. Onda hoşlanmayacağı huylar varsa, memnun olacağı huyları da vardır.
(Müslim, Rada 61)
Dualardan
Cenab-ı Hak, fazl u keremiyle, bu hizmet-i kudsiyede hâlisane, muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur şakirdlerini daim muvaffak eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur.
Sözler
 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Soru-Cevap
 • بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

  Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak, şu áleme, husúsan nev-ı beşere Resûl-i Ekrem (asm)’ı en büyük bir eser-i rahmet olarak irsâl buyurduğu gibi; o Zât-ı Ekrem (asm)’ın vârisleri olan ulemâ-i ümmeti de birer eser-i rahmet olarak ümmetinin imdâdına göndermiştir. Bâ-husús tavzíf makámında olan ulemâ ve asfiyâ, bu noktada çok daha ehemmiyyetli bir mevkı‘ teşkîl ederler. Zîrâ, bu mübârek táife, nev-ı beşerin ayları ve yıldızları mesâbesindedirler. Ay gibidirler. Zîrâ, ziyâ-i nübüvvetten nûrlarını alıp ümmeti, o envâr ile tenvîr ve irşâd ederler. Yıldız gibidirler. Ümmet, onların rehberlik ve irşâdıyla ma‘nevî ve uhrevî yollarda selâmetle sülûk ederler. Risâle-i Nûr’un birinci talebesi olan Seyyid İbrâhîm Hulûsí YAHYÂGİL (ra) de, bu ulemâ ve asfiyâ káfilesine ihsân-ı İlâhî ile dâhıl olmuş zevât-ı áliyyedendir. Bu husús, ehlince ma‘lûm ve bedîhîdir. Üstâd Bedîuzzamân Hazretleri’nin gelecek ifâdeleri, onun ilm-i hakíkatte ne kadar mesâfe kat‘ ettiği husúsunda bir delîl teşkîl eder. Zîrâ, Risâle-i Nûr gibi hakíkatli, bürhânlı, nûrlu, esrârlı, derin, yüksek bir eser üzerinde teksîf-i himmet etmek, elbette tálibi için büyük bir pâyedir ve ilimde yüksek bir mevkı‘ kazanmaktır. Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, Risâle-i Nûr’un birinci talebesi olan Hacı Hulûsí Bey merhûma hıtáben şöyle buyurmuştur: “Sizin gibi hakíkata yetişmiş ve hakíkattaki hakíkí tesellî ve esâslı sevinci bulmuş zâtlara, envâr-ı îmâniyyenin ve esrâr-ı Kur’âniyyenin neşirlerine karşı ehl-i dalâletin ve şeytánların desâisle tehâcümünden neş’et eden müşkilât ve gam ve kedere karşı sabır ve metânet et ve hüzün ve merâk etme demeye ihtiyâc hissetmem.” “Cemâata ‘Sözler’i okumak zamânında, sendeki hissiyyât-ı áliyye ve fazla inkişâf ve fedâkârâne hamiyyet-i dîniyye galeyânının sırrı şudur ki: “Velâyet-i kübrâ olan verâset-i nübüvvetteki makám-ı teblîğin envârı altına girdiğin içindir. O vakit sen, dellâl-ı Kur’ân Saíd’in vekîli, belki ma‘nen aynı hükmüne geçtiğin içindir.” Hem Hacı Hulûsí Bey merhûmun; “Elláh kabûl etsin. Ben, Risâle-i Nûr eserleri üzerinde elli sene ter döktüm” ifâdesi, onun ilm-i hakíkat olan Risâle-i Nûr eserleri üzerinde ne kadar sa‘y ü gayret gösterdiğini ortaya koyuyor. Nasıl ki, bir hazîne bulunsa, o hazîneye ancak bir anahtar ile girilir ve ondan istifâde edilir. Aynen öyle de, ulûm-i dîniyye, bâ-husús ilm-i hakíkat, bir hazînedir. O hazîneye ancak ma‘nevî bir anahtar ile girilir ve o ulûm ve hakáiktan istifâde edilir. İşte, o ma‘nevî anahtar, ulemâ-i İslâm, bâ-husús ulemâ-i muhakkikínin âsâr ve beyânlarıdır. Bu zevât-ı áliyye, başta Kur’ân ve Hadîs olmak üzere ulûm-i dîniyyeyi ümmete ders vermişler, onları ma‘nen tenvîr etmişler, böylece dünyâ ve âhiret yolculuğunda onlara rehberlik ve üstâdlık vazífesini bi-hakkın îfâ etmişlerdir. Seyyid İbrâhîm Hulûsí Yahyâgil (ra) da o ulemâ-i muhakkikínden birisidir. O zât-ı nûrânînin, esrâr-ı Kur’âniyyeye, ilm-i esrâr-ı hurûfa ve esrâr-ı Hadîs’e vâkıf ve muttalî bir zât olduğu, ehlince müsellemdir. Bu eserimiz, mektûb vâsıtasıyla o zâta sorulan ba‘zı suâllere verilen cevâblardan müteşekkildir. Bu cevâblar, ba‘zı mesâil-i dîniyyenin, husúsan Risâle-i Nûr’da geçen ba‘zı müşkil, mu‘dal ve îzáha muhtâc yerlerin şerh ve îzáhı hükmündedir. Bu suâller, zamânında Nûr’un birinci talebesi olan merhûm Hacı Hulûsí Bey’den sorulmuş, o zât-ı nûrânî de gáyet vecîz ve mukni‘ cevâblarla o suâlleri cevâblandırmıştır. Bu vecîz ve ilmî cevâblar, Risâle-i Nûr’u doğru ve daha iyi anlamamız ve ilm-i hakíkati tahsíl etmemiz husúsunda birer anahtar mesâbesindedir. Hem Risâle-i Nûr Hizmeti’ne áid çok ehemmiyyetli düstûrları hâvîdir.

  Hem bu eserimiz, “Risâle-i Nûr’u gazete gibi okumanın yanlış olduğunu, müdakkikáne ve mütefekkirâne okumanın lüzûmunu” ortaya koymaktadır.

  Hem bu eserimiz, dağınık olan bu kıymetdâr suâl ve cevâbların yer aldığı mektûbların bir araya gelmesini ve böylece ilmin záyi‘ olmamasını te’mîn etmiştir.

  Hem bu eserimiz, yerinde ve usûlüne göre ehline suâl sormak, bir tedrîsât metodu olduğunu ifâde eder. Evet, “Güzel suâl, ilmin yarısıdır” düstûru, bu hakíkate işâret eder.

  Hem bu eserimiz, Risâle-i Nûr’un “şerh ve îzáhı” yapılabileceğini ve bunun nasıl yapılacağını gösteren bir eserdir. ya‘nî, merhûm Hacı Hulûsí Bey’in, Risâle-i Nûr’dan muhtelif suâllere vermiş olduğu cevâbları ve bu husústaki mektûbları, bu nûrlu ve esrârlı âsârın şerh ve îzáhı mesâbesindedir.

  Hem bu eserimiz, ecnebîlerin te’sîr ve telkínâtıyla Risâle-i Nûr câmiasına giren ve Şer‘-ı Şerîf’e muhálif olan pek çok mesáile Kitâb ve Sünnet’in mihengiyle ve Risâle-i Nûr’un muvâzeneleriyle cevâb verilmek súretiyle, bu mesâilde tarz-ı telakkínin nasıl olacağını; en mühimmi, istikámetin nasıl muhâfaza edilebileceğini gösteren bir eserdir.

  Hem bu eserimiz, Risâle-i Nûr şâkirdlerinin vazífeleri ne olduğu husúsunda çok ehemmiyyetli esâs ve düstûrları ihtivâ eden bir eserdir.

  Hem bu eserimiz, merhûm Hacı Hulûsí Bey’in istikbâle áid Kur’ân, Hadîs ve Risâle-i Nûr’dan ba‘zı istihrâcâtını ihtivâ ediyor. Müslümânların, bâ-husús Risâle-i Nûr şâkirdlerinin, ihlâs ve uhuvvet düstûrlarına riáyet ederek istikámetten ayrılmadan, îmân ve Kur’ân hizmetinde ciddî çalışmaları şartıyla rahmet-i İlâhiyyenin haklarında tecellî edeceği müjdesini veriyor. Bu da onlar için büyük bir tesellîdir. Evet, Nûr’un birinci talebesi ve ihlâs kahramanı merhûm Hacı Hulûsí Bey, ders ve sohbetlerinde, yazı ve mektûblarında Müslümânların, bâ-husús Nûr dâiresi içinde hizmet-i îmâniyye ve Kur’âniyyede bulunan zevâtın tefrikadan nasıl mahfûz kalabileceklerini, istikámeti nasıl muhâfaza edebileceklerini, rahmet-i İlâhiyyenin celbine sebebiyyet verecek hâl ve durumun ve tarz-ı harek‘atın nasıl olacağını, çok ehemmiyyetli esâs ve düstûrları nazara vermekle, bizlere hâlen ve fiilen rehberlik vazífesini hakkıyle îfâ ettiğini göstermektedir. Mü’minler hakkında va‘d-i İlâhînin hak ve hakíkat olduğunu ihtár edip bu husústa aslâ ye’se düşmemeleri gerektiğini onlara ta‘lîm ve teblîğ etmiştir. Böylece, asrın imâmı olduğunu ilmen ve fiilen isbât etmiştir. İşte, bunlar gibi hâsiyyeti hâiz olan bu eserimiz, şâyet ehil ve erbâbı tarafından okunup mütálea edilirse, pek çok istifâdeye ve füyûzát-ı ilmiyyeye ve ma‘neviyyeye medâr olacağına inanıyoruz.

  Bu ve benzeri âsârın neşrinde bizleri muvaffak eden Cenâb-ı Erhamürrâhimîn’e lâ-yüadd ve lâ-yühsá hamd ü senâlar olsun. O’nun Habîb-i Ekrem’ine (asm) de hadsiz salât ü selâm olsun. Âmîn!


  وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْمَلاَمُ عَلٰى مَنِ التَّبَعَ الْهَوٰى

  • Verâset-i nübüvvetteki makâm-ı tebliğin envârı altına girmek ne demektir? 12
  • Hacı Hulûsî Bey'in mektûblarını neşr salâhiyyeti kime verilmiştir? 16
  • Merhûm ve mağfûr Hacı Hulûsî Bey'in tercüme-i hâli 17
  • Hulûsî Bey'in örnek ve ibretli iki Vasıyyetnâmesi 21
  • Umûma Yazılan Mektûblar 27
  • Hacı Bey'in Üstâd Bedîüzzamân'ın vefâtını müteâkıb neşrettiği bir mektubu 29
  • Üstâdın vefâtından sonra bu hizmet nasıl devâm edecek? 32
  • Risâle-i Nûr'dan istifâde edenlerin sayıca azlık olmaları niçin mühim değildir? 32
  • Kur'ânî hurûfâtı yeni hurûfâtla müvâzene üzerine şâhâne bir değerlendirme 35
  • Hizmette sebkatı basamak yapıp Üstâda yakınlığı takdîs etmenin tehlikesi 37
  • Siyâsî kanâatlerin tahrîbâtından korunmak için ne yapmalı? 38
  • Risâle-i Nûr'u nasıl okumalı ve derslerden tefeyyüz için ne yapmalıyız? 39
  • Salevât-ı Şerîfe getirmenin fezâili hakkında bir kısım hadîs-i şerîfler 40
  • Bir medrese talebesinin yapacağı mükellefiyyetler nelerdir? 43
  • Namâzda feyz almanın ve huzûr bulmanın sebebleri nelerdir? 45
  • Abdulkadir BADILLI'ya yazılan bir mektûb 47
  • Abdurrahim'e Yazılan Mektûblar 53
  • Salât-i nâriyyenin okunması âdâbı nasıldır? 54
  • Barla Lâhikasındaki "Her biriniz, ötekinin fazîletlerine nâşir olunuz" ibâresinin ma'nâsı 55
  • Risâle-i Nûr'un meslek-i esâsîlerinden biri olan "şevk"ı nasıl anlamalıyız? 56
  • Hizmet-i Kur'âniyyedeki kardeşlerimizi tenkîd etmemek ve onların üstünde fazîlet-fürûşluk nev'ınden gıbta dâmârını tahrik etmemek ne demektir? 57
  • Yirminci Söz'de geçen "ölüme muvakkat bir hayat rengi vermek" ta'bîri ne demektir? 59
  • Hazret-i Ebûbekir (ra) ve Üstâdımızın ümmete şefkatle ilgili sözlerinin ma'nâsı nedir? 64
  • Yirmi İkinci Söz'de geçen temsîlle alâkalı ba'zı ince sorulara mukni' cevâblar? 65
  • Abdurrahmân KARAARSLAN'a Yazılan Mektûblar 68
  • Ekrem KARA'ya Yazılan Mektûb 72
  • H. GÜRBÜZ'e Yazılan Mektûblar 74
  • "Meziyyetin varsa hafâ türâbında kalsın. Tâ neşv ü nemâ bulsun" ne demek? 77
  • Ma'nâ-yı ismî, ma'nâ-yı harfî, rü'yet ve nazarla ilgili îzâh 81
  • Rûhî sıkıntı nedir? Bundan kurtulmak için ne yapılmalıdır? 86
  • Muhiddîn NARALAN'a Yazılan Mektûblar 88
  • Hasenâtın hayâtı neden ihlâs, fesâdı da ucb, riyâ ve gösteriş iledir? 90
  • Fazla korku, İlâhî rahmetin inkârına ve Ellâh korusun, Ellâh'ın inkârına götürür 92
  • Cum'a namâzını kaç rek'at kılarsak ubûdiyyet vazîfemizi yerine getirmiş oluruz? 93
  • Birçok insânda vazîfe gören zerrât âhirette ne olacak? 94
  • Nazîf ŞENOL'a Yazılan Mektûblar 96
  • Siyâsî çalkantılarda Nûr Talebelerinin tavrı nasıl olmalıdır? 96
  • Kaderin hükmünü beğenmeyip şekvâlara düşmek, Risâle-i Nûr talebesine yakışmaz 99
  • Kimlere zekât düşer? Dershânelere zekât verebilir miyiz? 101
  • Günümüz okul talebelerine zekât vermek câiz midir? 104
  • Remzi ESER'e Yazılan Mektûb 108
  • Türkiye'yi dâru'l-harb telakkî edenlerin gerçek niyyet ve maksadları nedir? 108
  • Sadettin BÜTE'ye Yazılan Mektûblar 109
  • Sırf Kur'ân'ın ma'nâsını ve meâlini öğrenmek için Arabca okumak gerekli midir? Parayı, bankaya fâizsiz yatırmak câiz midir? İktisâdla yaşamanın yolu nedir? 109
  • İspirtizma, Hz. Hızır ve İlyâs (as) hakkında 112
  • Selahattin ERYAVUZ'a Yazılan Mektûblar 114
  • Kabirde ma'rûz kalacağımız suâller ve doğru cevâbları nelerdir? 116
  • Irkçılık ma'nâsında milliyyet hastalığına tutulanların ilâcı nedir? 117
  • Ulûm-i îmâniyye derslerinde kalabalık ve şa'şaa niçin mühim değildir? 119
  • Ramazân-ı Şerîf'te ulûm-i îmâniyye derslerine ara vermek câiz midir? 121
  • "Risâlete inkılâb eden velâyet-i Ahmediyye bütün velâyetlerin fevkındedir" 126
  • Peygamber olarak doğan Hazret-i Îsâ âhirzamânda velî olarak mı gelecek? 127
  • Hazret-i Peygamber (sav) üzerine salevât-ı şerîfe getirirken ne yapmalıyız? 130
  • İhlâs ve muhabbetullâhın ma'nâsı ve alâmeti nedir? 130
  • Neden, "Âdem (as)'ın neslinden ve Hazret-i İbrâhîm'in milletindeniz" diyoruz? 135
  • Şâh-ı Geylânî, Rufâî ve Şâzelî gibi zâtların zikir ve tesbîhleri nasıldı? 136
  • Her şeyin hâl diliyle yaptıkları tesbîhleri duymak nasıl mümkün olabilir? Vahdâniyyetle Ehadiyyetin arasındaki fark nedir? 137
  • Kabre yalnız olarak girecek olan insâna orada ona enîs ve arkadaş olacak şey nedir? 141
  • Mü'min, musîbetzede bir dîn adamına, ders ve ibret dolu bir tesellî mektubu 141
  • Zamân cemâat zamânıdır. Ammâ, cemm-i gafîr niçin zararlıdır? 145
  • Bir âlimden, yakınlarından ziyâde niçin uzaktakiler daha çok istifâde ediyorlar? 146
  • İki hakîkatli dost için bir şehir, bir memleket, küre-i Arz nasıl bir meclis hükmündedir? 149
  • Nefs-i emmâre çoktan öldüğü hâlde, evliyâ ve asfiyâ neden ondan şikâyet etmişler? 165
  • Hz. Âdem (as)'ın da'vâ-yı hılâfet-i kübrâda mu'cize-i kübrâsı neden ta'lîm-i esmâdır? 169
  • Paralar ve kimlikler üzerindeki resimlerin namâza mâni' bir ciheti var mıdır? 189
  • Semeredâr bir tefekkür için ne yapmalı? 189
  • Üç rü'yâ üzerine Hacı Hulûsî Bey'in yaptığı ibretli ta'bîrler 191
  • Merhûm Üstâd Bedîüzzaman'ın evlenmemesinin şer'î bir mesnedi var mıdır? 193
  • Vahdeddîn HIZIROĞLU'na Yazılan Mektûblar 197
  • "Yirmi Sekizinci Mektûb"da bahsi geçen "Sarıklı küçük genç bir zât" kimdir? 197
  • Üstâd'ın vârisleri kimlerdir? Hizmette sâdece Kur'ân hattıyla meşgûl olmak doğru mu? 198
  • Mu'cizeli Kur'ân'ı Husrev hattından başka bir hat ile basmanın bir mahzûru var mı? 198
 • Soru sorabilmek için üyelik girişi yapınız.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.253 sn. deSen
↑ Yukarı