tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Müminler ancak Ellah'a ve Resûlüne iman eden, sonra asla şüpheye düşmeyen, Ellah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır.
(Hucurat, 49/15)
Hadîs-i Şeriflerden
İnsanlar zâlimi görür de, ona engel olmazlarsa, Ellah’ın, azâbı ile onları yakalaması yakındır.
(Ebû Dâvud, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 8)
Dualardan
Ya İlâhî! Kalplerimizi Senin ve Senin râzı olacağın muhabbetle doldur ve nurlandır.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Hakikî bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır.
Sözler

Sekizinci Mektub

METİN
Acîb bir hâdise, adâlet ve dînden hâric zâlimâne nümûnelerden birisi de; üç seneden beri müsâdere ettikleri Kur’ân’ımızı çok def’a istediğimiz hâlde vermedikleri ve iki bin sekiz yüz altı lâfza-i Celâl altınla yazılı, gözle görünen mucize-i Kur’âniyyeyi gösteren o mübârek Kur’ân’ımızı bize vermediler.

Şimdi avukat diyor ki: “Bir istidâ Diyânet Reisine yazınız ki, iâde edilsin.” Bunun gibi yüzler nümûneler var ki, sırf bir garazla ve ecnebî parmağıyla aleyhimize işler dönüyor. Bizi ve âlem-i İslâm’ı pek sevindiren Demokratlar dikkat etsinler; nûrları ve nûrcuları bu işkencelerden kurtarsınlar. Lâfza-i Celâl üzerinde i’câzı gözle görülen Kur’ân’ımızı almak için istidâ ile Diyânet Riyasetine mürâcaat edilmesi gibi, sırf garazla ve ecnebî parmağıyla aleyhimize dönen işkencelerden bizi ve âlem-i İslâmı pek çok sevindiren Demokratların dikkat edip nûrcuları kurtarmalarını, hürriyyetperver hükümetten ricâ ederiz. (Emirdağ Lâhikası, s. 428)

ŞERH
(Acîb bir hâdise, adâlet ve dînden hâric zâlimâne nümûnelerden birisi de; üç seneden beri müsâdere ettikleri Kur’ân’ımızı çok def’a istediğimiz hâlde vermedikleri ve iki bin sekiz yüz altı lâfza-i Celâl altınla yazılı, gözle görünen mucize-i Kur’âniyyeyi gösteren o mübârek Kur’ân’ımızı bize vermediler. Şimdi avukat diyor ki: “Bir istidâ Diyânet Reisine yazınız ki, iâde edilsin.” Bunun gibi yüzler nümûneler var ki, sırf bir garazla ve ecnebî parmağıyla aleyhimize işler dönüyor.

Bizi ve âlem-i İslâm’ı pek sevindiren Demokratlar dikkat etsinler; nûrları ve nûrcuları bu işkencelerden kurtarsınlar.) Bedîüzzamân Hazretlerinin tavsiyelerine riâyet etmediler, nûrları ve nûrcuları bu işkencelerden kurtarmadılar. Demek, Üstâd Bedîüzzamân Hazretlerinin Demokratlara bakışı sâdece Kur’ân hakíkatları olan Risâle-i Nûrların ve onun şâkirdlerinin serbestiyyetine ve hizmetlerinin devâmına vesîle olması i’tibâriyledir. Merhûm Hacı Hulûsî Bey (ra)’ın ta’bîriyle, “geçici bir cemîle”dir, onları Kur’ân hesâbına âlet etmektir.

(Lâfza-i Celâl üzerinde i’câzı gözle görülen Kur’ân’ımızı almak için istidâ ile Diyânet Riyasetine mürâcaat edilmesi gibi, sırf garazla ve ecnebî parmağıyla aleyhimize dönen işkencelerden bizi ve âlem-i İslâmı pek çok sevindiren Demokratların dikkat edip nûrcuları kurtarmalarını, hürriyyetperver hükümetten ricâ ederiz.) Çok yerlerde geçtiği gibi, Üstâd Bedîüzzamân Hazretlerinin hürriyyetten maksadı “hürriyyet-i şer’ıyye”dir ve umûm âlem-i İslâm hesâbınadır.

Fakat, maalesef böyle bir hürriyyet onlarla tahakkuk etmediği gibi, ecnebî garazkârların emellerine âlet olarak Kur’ân da’vâsını siyâset hesâbına kendilerine âlet ettiler. Âlem-i İslâm’ı sevindirmediler. Ecnebî hesâbına ve o gizli komite nâmına çalıştılar. Bu hâl hâlen devâm etmektedir.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.531 sn. deSen
↑ Yukarı