tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! (Siz, ekseriyetle dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, dünyadan daha hayırlıdır ve devamlıdır.) Ahiret hayatı ebedidir. Ehl-i iman hakkında cismani ve ruhani saadetleri camidir. Dünya hayatı ise fanidir. Elem ve kederden hali değildir.
(A’la, 87/16-17)
Hadîs-i Şeriflerden
Ey Ellahım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının zayi olmasından insanları şiddetle sakındırıyorum.
(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)
Dualardan
Ya İlâhî! Dünyâyı saran dinsizlik âfetinden İslâm Âlemi’ni ve yurdumuzu halâs eyle. Bu âfeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytândan ders alarak ehl-i îmâna saldıran zâlimleri, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ diyerek, izzet ve azametine havâle ediyoruz.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet âdi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar.
Şuâlar

HALÎFENİN SEÇİMİ NASILDIR?

İslam fukahâsı, halîfenin seçilmesi işini farz-ı kifâye bir emir olarak tesbît etmişlerdir. Bu farz-ı kifâyeyi icrâ edecek,yani halifeyi  Seçecek hey’ete ise  “ehl-i hall ü akd’’ denir. Bu hey’et hem halîfeyi secer,hem şûrâ meclisinde vazîfe yapacak meb’ûsları seçebilir.
“Müslim, hür, mükellef, mürevvet sâhibi,inaçları sağlam’’ kimseler arasından tercih edilen ehl-i hall ü akd mensuplarının şu üç şartı taşımaları gerek.

“1- Adalet (büyük günahları işlememek,küçük günahlara devam etmemek).
“2- İlim (halîfede arananşer’î şartları bilmeye yetecek kadar dinî ilim sâhibi olmak).
“3- Re’y ü hikmet (halîfe adaylarından hangisinin devlet işlerini idâreye muktedir oldugunu anlayabilecek kadar ferâsetli ve tecrübeli olmak)’’

Şu şartları taşıyan bir Müslüman kadın da  “seçmen’’ olabilir; ama gerek hılâfete ve gerekse meclise seçilemez.


Seçim şekli

İslam devletinde halîfenin seçimi de iki tarzda olur:

“1- Seçme şartlarını taşıyan ulemâ ve i’tibarlı Müslümanlardan müteşekkil ehl-i hall ü akd kendi tesbît edecekleri hâlife adayını bizzat kendileri seçer. Herhangi bir şahıs kendi kendisini hılâfete aday gösteremez, gösterse reddedilir.
“2- Eski hâlifenin aday gösterilmesiyle olur. Ancak, bu adayın yine ehl-i hall ü akd tarafından tasdîk edilmesi gerekir.”

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2022 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.020 sn. deSen
↑ Yukarı