14 Rebiülevvel 1441
12 Kasım 2019
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Şüphesiz Ellahu Teâlâ ve melekleri, Peygamber’e salatta bulunurlar.) Yani, Ellahu Teâlâ Yüce Peygamberine rahmet eder, O’nu meleklere medheder. Melekler de o Yüce Resul hakkında dua ve istiğfarda bulunarak O’na olan muhabbet ve hürmetlerini gösterirler. (O halde ey imân edenler! Siz de O’na selât ve selâmda bulunun.)
(Ahzab, 33/56)
Hadîs-i Şeriflerden
Dünya tatlı, manzarası yeşil, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Ellah onu başkalarından alıp size verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakınınız. Çünkü İsrailoğullarının içine düştükleri ilk fitne kadınlar yüzündendir.
(Müslim, Zikir 99)
Dualardan
Yâ Hayra’l-Hâfizîn! Bizleri nefis ve şeytân, sû-i karîn ve dünyâ gibi dört büyük düşmanımızın şerlerinden ve bütün şerlilerin şerlerinden muhâfaza eyle.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Kur'an ise, sair kelâmlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususî ve cüz'î değildir. Belki Kur'an, umum İşârâtıyla ve eczasıyla ayn-ı şuurdur, kışırsızdır; fuzulî, lüzumsuz maddeleri yoktur. Âlem-i gaybın tercümanıdır.
Sikke-i Tasdîk-i Gaybî

CİN VE İNSİN YARADILIŞ GAYESİ İBADETTİR

18.10.2019

#HaftanınHutbesi

 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ

 

Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle ferman buyuruyor:

“Cinleri ve insanları, ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım. Onların vazifeleri, Halık-ı kâinatın varlığını ve birliğini tasdik etmek, O Mabud-u Bilhakka kullukta bulunmaktır.”[1]

Ayet-i kerimesinin sarahatiyle, Cenab-ı Hak bu âlemi, hususan cin ve insi ibadet için yaratmıştır. Hilkat-i beşer, ibadet içindir. Faraza ubudiyet-i insaniye kâinattan çekilse, kıyamet kopar. Ubudiyetin içerisinde en mükemmel olanı ise, hiç şübhesiz ubudiyet-i Muhammediye (asm)’dır.

Cenab-ı Hak, bin bir ismi ile tekvini olarak âlemde tecelli eylemiş, bütün kâinatı bin bir isminin kanununa tabi kılmıştır. Hiç bir mevcud yoktur ki, bu esmanın kanunları dışında hareket etsin. Melekler de gereği gibi Allaha ibadet ederler. Onlar, tekvini kanunlara asla muhalefet etmezler, emrolunanı yerine getirirler. Çünkü melekler, masumdurlar. Rablerine asla isyan etmezler. Bütün kâinat, tekvini olarak bu ibadeti gereği gibi yaptığı ve esma-i İlahiyeye karşı ayinedarlığını bildiği halde; iki taife vardır ki; bunlar tecelliyat-ı esma ve sıfatı kendilerinde ve kâinatta göremezler ve âlemde tezahür eden bu tecelliyat-ı esma ve sıfatı fehmedemezler. Bu iki taife ise; insanlar ve cinlerdir. Cenab-ı Hak, bu konuda insanların ve cinlerin kalblerine bir kapalılık koymuş.  

Kâinattaki mevcudat gibi; cin ve insin vücudu dahi tekvini kanunlara bağlıdır ve o kanunlara riayet eder. İnsanların ve cinlerin vücudunda bir tek zerre bile, bin bir ism-i ilahiden gelen kanunlara bir an bile itiraz ve isyan etmez. Evamir-i tekviniyeye harfiyyen riayet eder. Ancak cin ve ins, tek başlarına kendi iradeleriyle şu kâinattaki tekvini kanunları anlamaya muktedir değildirler. Zira onlar, Cenab-ı Hak tarafından eser-i imtihan olarak, manevi bir körlükle mübtela edilmişlerdir. Bu nedenle hak ve hakikati göremiyorlar, alemde ve kendilerinde tecelli eden esma ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyatını anlayamıyorlar. Hak ve hakikati göremedikleri ve esma ve sıfat-ı İlahiyenin tecelliyatını anlayamadıkları için de  bu kainatın tılsımını, alemde icra olunan şeriat-ı kübray-ı tekviniyeyi, tabir-i diğerle şeriat-ı fıtriyeyi göremiyorlar ve sünnetullahı anlayamıyorlar.

İşte cin ve insin bu yaradılış gayelerini anlayabilmeleri ve mucibince amel edebilmeleri için Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden peygamberleri göndermiştir. Evet bu maksadın tahakkuku için, elbette peygamberlere ihtiyaç vardır ki; o peygamberler, Cenab-ı Hakkın talimiyle bu kainattın tılsımını açıp, cin ve inse bildirmişlerdir. O peygamberlerin başı da Resul-i Ekrem (asm)’dır. Çünkü asıl Nebi, Hazret-i Muhammed (asm)’dır. Diğerleri, O’nun vekilleridirler. Bütün semavi kitaplar “Kelamullah” diye tesmiye edilir. Bununla beraber asıl Kelamullah sıfatına tam layık olan Kur’an-ı Kerim’dir. Kuran-ı Kerim, bütün semavi kitapların hulasası olduğu gibi; Resul-i Ekrem (a.s.m)’ın nübüvveti dahi bütün nübüvvetlerin hulasasıdır. O halde, bütün nübuvvetler, Risalet-i Muhammediye’de dâhildir denilebilir.  

Demek insanlar ve cinler, tek başlarına bu kâinatın tılsımını çözüp anlayabilecek bir kabiliyyette değildirler. Bundan dolayı Cenab-ı Hak, mahza rahmetiyle, peygamberleri gönderiyor. Ta ki peygamberler, tılsım-ı kâinat olan âlem nedir, nereden geliyor, nereye gidiyor? Suallerine mukni’ cevap versin. İnsan denilen muammayı hal ve keşfetsin.[2]

 


[1] Zariyat 56

[2] Semendel Yayınlarından “Haşir Risalesi ve Şerhi” adlı eserden alınmıştır.

 

Bu yazi 400 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.012 sn.
↑ Yukarı